תנאי השימוש באתר
תנאי השימוש באתר

זכויות יוצרים 

כל הזכויות על התכנים הטקסטואליים והויזואליים המוצגים באתר שמורות לheichal.co.il -  העתקת תכנים אלה בחלקם או במלואם אסורה בהחלט, אלא אם ניתנה לכך רשות מפורשת בכתב מאת הנהלת האתר. 

 

תקנון ותנאי שימוש באתר היכל מנחם


1. מבוא 
הגלישה והשימוש באתר האינטרנט של היכל מנחם יודאיקה  ("היכל מנחם" או "החברה") על תכניו והשירותים הניתנים בו, מהווים הסכמה מראש לכל התנאים הקבועים בתקנון זה.

2. הגדרות 
2.1. "האתר" – אתר האינטרנט של היכל מנחם שכתובתו: www.heichal.co.il. 
2.2. "החוק" – חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע"ג - 2013. 
2.3. "התקנון" – תקנון אתר האינטרנט כמפורט במסמך זה, כפי שיעודכן מעת לעת על ידי החברה. 
2.4. "מנהל האתר" – שירות הלקוחות של החברה שפרטיו כאמור בסעיף 10.7 להלן. 
2.5. "רישום לאתר" – הזנת פרטים אישיים של לקוח בטופס המיועד לכך באתר.

3. הוראות שימוש באתר 
3.1. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. 
3.2. במסגרת הליך רכישת מוצרים באמצעות האתר, על הרוכש למסור פרטים אישיים שלו ולבחור האם ברצונו לקבל מידע על מבצעים, הטבות, אירועים וחדשות בדואר האלקטרוני. 
3.3 אין לרשום לאתר האינטרנט אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא ידיעתו. 
3.4. הרישום לאתר הוא לשימושו האישי של הלקוח הרשום. 
3.5. לקוח שנרשם לאתר אחראי לעדכן את החברה בכל שינוי שיחול בפרטיו האישיים כפי שפורטו בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלו. החברה לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם האתר בגין אי עדכון הפרטים כאמור. 
3.6. לקוח שאישר בעת מילוי "טופס פרטים אישיים" לקבל מהחברה מידע על מבצעים, הטבות, אירועים וחדשות בדואר אלקטרוני, ייכנס למאגר הלקוחות של החברה ויקבל ממנה דואר אלקטרוני ומסרונים מעת לעת. אישור הלקוח לפי סעיף זה יהווה הסכמה לקבלת מידע פרסומי ושיווקי מהחברה כאמור, לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב - 1982. אישור זה יהיה בתוקף עד למועד ביטולו על ידי הלקוח, בהודעה מפורשת לחברה. 


4. הזמנת מוצרים באתר ואספקתם 
4.1. גולשי האתר יהיו זכאים לעתים למבצעים והטבות ייחודיים לגולשי האתר בלבד, כפי שיפורסם על ידי החברה מעת לעת. 
4.2. מובהר כי באתר מפורטים הפרטים הבאים: "מחיר" - המחיר הרגיל של המוצר ללא הנחה; "מחיר באתר" - המחיר המוצע לצרכן לאחר ההנחות הניתנות באתר. בנוסף לפרטים אלה, ככל שהמוצר משתתף במבצע לגולשי האתר, הדבר יצוין גם כן. 
4.3. כל רכישה באתר האינטרנט תיעשה בתשלום בכרטיס אשראי, ניתן לבחור ב"תשלום טלפוני" בשביל דרכי תשלום אחרים.
4.4. מדיניות התשלומים לרכישה בכרטיס אשראי באתר: עד 3 תשלומים לכל סכום עסקה. 
4.5. בסיום ביצוע ההזמנה, יישלח למזמין דואר אלקטרוני עם פרטי ההזמנה שביצע ויהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. ביצוע העסקה מותנה באישור של חברת האשראי. 
4.6. במקרים שבהם לא ניתן לספק מוצר מסוים יישלחו המוצרים הקיימים והלקוח לא יחויב בתשלום על המוצר שלא ניתן לספקו. ניתן להתעדכן בסטטוס ההזמנה בפנייה לשירות הלקוחות של החברה. 
4.7. זמן האספקה של ההזמנה ועלותה הינם:

באמצעות שירות דואר רשום – בתוך 14 ימי עבודה. 

דואר שליחים עד הבית - 2-5 ימי עסקים (לא כולל את יום ביצוע ההזמנה)


4.8. בביצוע הזמנה לחו"ל, ייתכן שיושתו על המוצר שהוזמן מיסים, היטלים ו/או תשלומים שונים החלים במדינה אליה הוזמן המוצר. תשלומים אלה יחולו על הלקוח בלבד.

4.9. מעת לעת עלולות להיות תקלות בהקלדת המחירים באתר, ובאם המחיר הנקוב באתר אינו סכום סביר, הסכום יתוקן בתיאום מוקדם עם הלקוח. 

 


5. מדיניות החלפת מוצרים שנרכשו באתר 
5.1. בהתאם למדיניות החלפת המוצרים של החברה, ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, ניתן להחליף כל מוצר שנרכש באתר האינטרנט של החברה באמצעות שליחה לכתובתנו ת.ד. 5955 ירושלים,  בכפוף לתנאים הבאים: (1) המוצר במצב חדש, לא נעשה בו שימוש והוא מצוי באריזתו המקורית. 
5.2. תמורת המוצרים שיוחזרו יינתן מוצר חלופי בהתאם לסכום הרשום בקבלה או לפי ערכו של פתק ההחלפה. 
5.3. לקוח המעוניין בקבלת החזר כספי עבור מוצר שנרכש באתר האינטרנט (למעט ספרים הנמכרים ללא אריזה והמוצרים המצוינים בסעיף 5.1. לעיל), יוכל לקבלו בפנייה לשירות הלקוחות של החברה ובכפוף לתנאים הבאים: (1) המוצר במצב חדש, לא נעשה בו שימוש והוא מצוי באריזתו המקורית. (2) יש ברשות הלקוח פתק החלפה ו/או קבלה. (3) ניתן להחזיר את המוצר ולקבל תמורתו החזר כספי בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצרים. 
5.4. אופן קבלת ההחזר הכספי: ככל שהלקוח עומד בתנאי סעיף 5.3. לעיל ובהתאם לדין, ההחזר יבוצע באותו האופן בו בוצע התשלום ובתוך 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה המקורית, בפנייה לשירות הלקוחות של החברה. 
5.5. מוצרים שנרכשו במבצע או במכירה מיוחדת, מדיניות החלפת/החזרת המוצרים תהיה בהתאם לתקנון המבצע או המכירה המיוחדת, המפורסמים באתר.

6. קניין רוחני 
6.1. 'היכל מנחם' הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר לאתר החברה ולתכניו, לרבות מוניטין, סמלים, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. גולשי האתר אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת היכל מנחם בכתב ומראש. 
6.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של היכל מנחם, אלא אם היכל מנחם התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

 

8. אחריות 
8.1. החברה ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות שיגרום לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, ללקוח או לצד שלישי כלשהו, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב. 
8.2. היכל מנחם אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. על כן, גולשי האתר מתבקשים לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הם מעוניינים לשמור. 
8.3. היכל מנחם ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את הלקוח בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא היכל מנחם רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה לנקוט בכל פעולה כפי שתמצא לנכון. למען הסר ספק יובהר כי לאף אדם לא תהא כל טענה או זכות בקשר לפעולות בהן ינקטו היכל מנחם ו/או מנהל האתר עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי היכל מנחם ו/או מנהל האתר אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שיינקטו כאמור. 
8.4. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. היכל מנחם ומנהל האתר נוקטים באמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי לקוחות האתר אולם לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. היכל מנחם ו/או מנהל האתר אינם מתחייבים שהשירותים והמידע באתר ובשרתי האתר (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, לקוחות האתר משחררים את היכל מנחם ומנהל האתר ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד היכל מנחם ומנהל האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

9. דרכי התקשרות 
9.1. דרכי ההתקשרות עם החברה ו/או מנהל האתר, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי היכל מנחם ומנהל האתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי. 
9.2. דרכי ההתקשרות עם החברה ו/או למנהל האתר, בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של היכל מנחם 


10. כללי 
10.1. היכל מנחם שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. 
10.2. היכל מנחם רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שמה, סמלי החברה וכיו"ב. 
10.3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לאתר האינטרנט של החברה, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. 
10.4. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד. 
10.5. כל התנהגות של היכל מנחם ו/או מנהל האתר לטובת לקוח בניגוד לאמור בתקנון זה הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור שלהם על האמור בתקנון זה. 
10.6. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בירושלים ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. 
10.7. לברורים ושאלות בכל עניין ניתן לפנות לשירות הלקוחות, שפרטיו הם:

Support@heichal.co.il

 

אנו מאחלים לך גלישה מהנה באתר

קטגוריות

תניא - גדול - כריכת PU בצבעים

מהדורה חדשה של ספר התניא עם ציוני המורה שיעור. באופן מתוקן ומחודש עם אותיות בהירות ומאירות עינים.

פמוט/מלחיה קריסטל 9 ס"מ מראה אבנים

כלי שיכול לשמש גם לפמוט (בודד) וגם למלחיה.

במעגלי החסידות - משחק טריוויה 139 ₪ 120 ₪

מבצע עד גמר המלאי!!

שיעורים בהמשך המאמרים תער"ב סט 9 חלקים 480 ₪ 400 ₪

פירוש, ביאור, ומראי מקומות בדרך אפשר להמשך תער"ב של כ"ק אדמו"ר הרש"ב

טור ושו"ע משולב - סט 38 כרכים - הוצאה חדשה תשע"ז 3500 ₪ 2949 ₪

ארבעה טורים השלם "שירת דבורה" ושולחן ערוך הבהיר - מהדורה משולבת 38 כר' גובה: 33 ס"מ

להרשמה לניוזלטר
© כל הזכויות שמורות להיכל מנחם